Danh sách hội viên

1 Tiến sỹ Ngô Hùng Mạnh Chủ tịch Minh tiến Phù cừ – Hưng yên 0913588486
2 Kỹ sư Lê Văn Lương P Chủ tịch Nguyễn Trãi – Ân Thi – H. yên 0912098236
3 Kỹ sư Đào Đình Am P Chủ tịch Lam sơn – Tp Hưng yên- H yên 02213864361
4 Kỹ sư Nguyễn Văn Tặng Ủy viên T vụ Quảng châu – Tp Hưng yên- H yên 0987199850
5 Kỹ sư Đỗ Văn Đương Ủy viên T vụ
Tiên tiến – Phù cừ – H yên 0982663439
6 Kỹ sư Trịnh Văn Cương Trưởng ban K.tra .Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên 01646430249
7 Ông Vũ Kim Bảng Ủy viên BCH Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên 01677602322
8 Ông Bùi Xuân Tám Ủy viên BCH Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
0972425007
9 Ông Nguyễn Vân Cành Ủy viên BCH, Chi hội trưởng CH Lam sơn Lam sơn – Tp Hưng yên- H yên 0975557797
10 Ông Trần Xuân Hào Ủy viên BCH ; Chi hội trưởng C.hội Thiện phiến Thiện Phiến – Tiên Lữ – H. yên 01694182943
11 Ông Nguyễn Văn Hải Ủy viên BCH, Chi hội trưởng Chi hội H. hanh Hoàng Hanh – TP Hưng yên – H yên 0972269832
12 Ông Dương Văn Cách Chi Hội trưởng Chi hội Hồng Quảng
Quảng châu – Tp Hưng yên- H yên 0943900826
13 Ông Nguyễn Văn Thế Chi Hội trưởng Chi hội Khoái Châu
Hàm tử – Khoái châu – Hưng yên 0989548559
14 Ông NguyễnVăn Tuấn Chi Hội trưởng Chi hội Ân Thi Đa lộc – Ân Thi – – Hưng yên 0987258970
15 Ông Trần Văn Hưng Chi Hội trưởng Chi hội Phù cừ Quang hưng – Phù cừ – H.yên 01254571879
16 Ông Trịnh Khắc Phi Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
17 Ông Nguyễn Văn Minh Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
18 Ông Trịnh Văn Chính Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
19 Ông Bùi Văn Giếng Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
20 Ông Đỗ Anh Hưng Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
21 Ông Nguyễn Văn Thân Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
22 Ông Đỗ Xuân Tiến Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
23 Ông Đặng Văn Xây Hội viên
Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
24 Ông Nguyễn Văn Ba Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
25 Ông Trịnh Tuấn Đại Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
26 Ông Trịnh Văn Bốn Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
27 Ông Trịnh Văn Lũy Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
28 Ông Bùi Văn Thừa Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
29 Ông Nguyễn Đức Thiệu Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
30 Ông Bùi Hồng Hy Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
31 Ông Trịnh Tuấn Phóng Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
32 Ông Nguyễn Văn Vượng Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
33 Ông Bùi Văn Quý Hội viên
Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
34 Ông Nguyễn Văn Kiên Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
35 Ông Hà Tuấn Doanh Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
36 Ông Hà Văn Hoạt Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
37 Ông Trịnh Văn Quỹ Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
38 Ông Đỗ Văn Tuấn Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
39 Ông Trịnh Văn Hùng Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
40 Ông Bùi Văn Tiệp Hội viên . Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
41 Ông Trịnh Văn Thinh Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
42 Ông Trịnh Văn Bình Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
43 Ông Ngô Văn Sinh Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
44 Ông Lê Xuân Tiến Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
45 Ông Bùi Xuân Sử Hội viên Hồng nam – Tp Hưng yên- H yên
46 Ông Nguyễn Văn Cả Hội viên Lam sơn – Tp Hưng yên
47 Ông Phạm Hải Hồ Hội viên Lam sơn – Tp Hưng yên
48 Ông Lê Văn Thái Hội viên Lam sơn – Tp Hưng yên
49 Ông Đào Quang Hoa Hội viên Lam sơn – Tp Hưng yên
50 Ông Nguyễn Văn Nam Hội viên Lam Sơn – Tp Hưng yên
51 Ông Nguyễn Anh Phương Hội viên Hồng Châu- Tp Hưng yên
52 Ông Trần Văn Đồng Hội viên Hồng Châu – Tp Hưng yên
53 Ông Phạm Hữu Dự Hội viên Hồng Châu – Tp Hưng yên
54 Ông Trần Văn Kính Hội viên Hồng Châu – Tp Hưng yên
55 Ông Bùi Xuân Hinh Hội viên Quảng châu Tp Hưng yên
56 Ông Trần Minh Tuân Hội viên
Quảng châu Tp Hưng yên
57 Ông Phan Đình Vận Hội viên Quảng châu Tp Hưng yên
58 Ông Bùi Xuân Huynh Hội viên Quảng Châu – Tp Hưng yên
59 ÔngTrần Cao Tầng Hội viên Quảng Châu – Tp Hưng yên
60 Ông Dương Văn Quang Hội viên Quảng Châu – Tp Hưng yên
61 Ông Dương Văn Ánh Hội viên Quảng Châu – Tp Hưng yên
62 Ông Lều Văn Chính Hội viên Liên phương – Tp Hưng yên
63 Ông Hoàng Văn Kã Hội viên Liên phương – Tp Hưng yên
64 Ông Hoàng Văn Khoa Hội viên Liên phương – Tp Hưng yên
65 Ông Hoàng Văn Thúy Hội viên Liên phương – Tp Hưng yên
66 Ông Trần Hữu Yên Hội viên Liên Phương – Tp Hưng yên
67 Ông Hoàng Quốc Việt Hội viên Liên Phương – Tp Hưng yên
68 Ông Phạm Ngọc Nho Hội viên Liên Phương- Tp Hưng yên
69 Ông Đinh Quang Thuần Hội viên Liên Phương – Tp Hưng yên
70 Ông Bùi Thế Hiển Hội viên Phương Chiếu – Tp Hưng yên
71 Ông Nguyễn Trọng Hương Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
72 Ông Nguyễn Văn Nhận Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
73 Ông Đoàn Quốc Văn Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
74 Ông Dương văn Khương Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
75 Ông Trần Xuân Lộ Hội viên
Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
76 Ông Dương Văn Ngoan Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
77 Ông Lê Xuân Tranh Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
78 Ông Đặng Quốc Hùng Hội viên Hoàng Hanh- Tp Hưng yên
79 Ông Nguyễn Văn Quý Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
80 Ông Vũ Ngọc Đối Hội viên Hoàng Hanh- Tp Hưng yên 0976361437
81 Ông Đặng Tuấn Phát Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
82 Ông Nguyễn Ngọc Bạt Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
83 Ông Vũ Đức Mậu Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
84 Ông Đoàn Văn Thao Hội viên Hoàng Hanh – Tp Hưng yên
85 Ông Đoàn Văn Cốc Hội viên Thiện phiến – Tiên lữ – Hưng yên
86 Ông Đào Văn Phú Hội viên Thiện phiến – Tiên lữ – Hưng yên
87 Ông Đào Văn Tuyến Hội viên Thiện phiến – Tiên lữ – Hưng yên
88 Ông Đoàn Văn Lịch Hội viên
Thiện phiến – Tiên lữ – Hưng yên
89 Ông Phạm Ngọc Úy Hội viên Thủ Sỹ – Tiên Lữ – Hưng yên
90 Bà Nguyễn Thị Thiết Hội viên Xã Hàm tử – Khoái Châu – Hưng yên
91 Ông Nguyễn Văn Thế Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
92 Ông Nguyễn Văn Quý Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
93 Ông Nguyễn Văn Gang Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
94 Ông Chu Văn Vang Hội viên Bình Minh – Khoái Châu- Hưng yên
95 Ông Nguyễn Danh Nhật Hội viên Bình Minh – Khoái Châu- Hưng yên
96 Ông Đỗ Thế Đỗ Hội viên Đông Kết – Khoái Châu- Hưng yên
97 Ông Nguyễn Văn Nghĩa Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
98 Ông Nguyễn Văn Sức Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
99 Ông Đỗ Bá Nghĩa Hội viên Hàm Tử – Khoái Châu- Hưng yên
100 Ông Trần Văn Nghị Hội viên Bình Kiều – Khoái Châu- Hưng yên
101 Ông Nguyễn Ngọc Toản Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
102 Ông Nguyễn Văn Mẽ Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
103 Ông Nguyễn Văn Hùng Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
104 Ông Nguyễn Văn Tường Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
105 ÔngVũ Văn Mùa Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
106 Ông Mai Đức Xình Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
107 Ông Vũ Đức Nhiên Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
109 Ông Phạm Văn Hậu Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
110 Ông Lê Văn Cương Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
111 Ông Lê Văn Bạo Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
112 Ông Nguyễn Văn Hương Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
113 Ông Phạm Văn Trãi Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
114 Ông Nguyễn Văn Hậu Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
115 Ông Ngô Văn Bản Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
116 Ông Nguyễn Văn Khánh Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
117 Bà Nguyễn Thị Pha Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
118 Ông Nguyễn Văn Thu Hội viên Đa Lộc – Ân Thi – Hưng yên
119 Ông Nguyễn Văn Thơm Hội viên Vĩnh Xá – Kim Động- Hưng yên
120 Ông Nguyễn Công Hoan Hội viên Vĩnh Xá – Kim Động- Hưng yên
121 Ông Vũ Hồng Ngân Hội viên Thọ lão – Quang hưng – Phù cừ – H.yên

122 Ông Lê Xuân Trịnh Hội viên Thọ lão – Quang hưng – Phù cừ – H.yên
123 Ông Nguyễn Văn Tráng Hội viên Thọ lão – Quang hưng – Phù cừ – H.yên
124 Ông Bỳ Văn Tứ Hội viên Danh dự Thọ lão – Quang hưng – Phù cừ – H.yên